Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden NOVA Energy BV

Laatste aanpassing: 07/03/2024 

Algemene draagwijdte der voorwaarden

1  Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma , met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken.  Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard dan ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren. Clausules in het contract die de toepassing van onze algemene voorwaarden uitsluiten zijn nietig.

2  Bij bouw , vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen , dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventueel daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant. Bij het niet of niet tijdig bekomen van de vereiste vergunning heeft Nova Energy het recht om de overeenkomst te beëindigen in welk geval de klant – opdrachtgever een schadevergoeding is verschuldigd die forfaitair is vastgesteld op 10% van de totale aannemingsprijs. 

3  Prijsoffertes zijn gebaseerd op gegevens door de klant verstrekt en worden louter ter informatie opgegeven en gelden geenszins als aanbod. Zij zijn vrijblijvend zonder verbintenis. De geldigheid ervan is beperkt tot de opgegeven datum.  Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven dan 1 maand geldig. Indien het btw tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs , wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast , zelf wanneer een prijs inclusief btw werd overeengekomen. In afwijking van art 1793 BW kunnen meer-werken met alle middelen van recht worden bewezen. Indien bij de effectieve opstart / uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de gegevens verstrekt door de klant niet overeenstemmen met de werkelijkheid zal Nova Energy de klant hiervan in kennis stellen en hem de prijstechnische gevolgen hiervan voorleggen.  

4  Alle studies , plannen , documenten, schetsen , stalen en ontwerpen blijven onze eigendom , beschermd door de intellectuele rechten.  Zij mogen niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

5  De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in de technische fiches, prospectussen, circulaires, advertenties, website, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts voor zover de overeenkomst er duidelijk naar verwijst.

 Aard van de bestelling

6  Elke wijziging , toevoeging of weglating met betrekking tot werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte / overeenkomst moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst.

Bij ontstentenis daarvan zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werd uitgevoerd.

Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van Nova Energy inzake een wijziging , toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst zal in hoofde van de klant onweerlegbaar , aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan dient schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging.

Artikel 1793BW van het burgerlijk wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavig clausule.

7  Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator/ architect of andere bevoegd persoon, en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte inbegrepen , tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. 

8  Nova Energy kan slecht overgaan tot inplanning van de uitvoering van de werken nadat alle dienstige stukken hiertoe ondertekend door de koper worden teruggezonden en het eventueel vooropgesteld voorschot werd aanbetaald. Niet-betaling van het vooropgesteld voorschot geeft Nova Energy het recht de werken onbepaald uit te stellen zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant – opdrachtgever, onverminderd het gestelde verder in deze verkoopsvoorwaarden.  Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken , indien deze vermeldt wordt , wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.  Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of die ons ertoe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen , wordt als een geval van overmacht beschouwd , zo ondermeer, maar niet limitatief , ongevallen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock -out ,tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport , enz ,die zich bij Nova Energy of bij onze leveranciers zouden kunnen voordoen. 

9   De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een opschortingstermijn , te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde goederen of het uitgevoerde werk of nog ingevolge de fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat is nooit ten laste van Nova Energy.

11  Indien de levering franco op de werf of magazijn is overeengekomen , is Nova Energy, onze onderaannemer of aangestelde slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost naast het  vervoermiddel , en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter. 

12  De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan ( langere wachttijd dan 15 minuten) zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdverlies ten laste van de klant worden gelegd , zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant, indien nodig,  gratis voorzien te  worden van elektriciteit en water. Desgevallend dient de klant te zorgen voor het doortrekken van de nutsvoorzieningen naar de door onze firma daartoe aangeduide plaatsen.

De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werk geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan. De werf dient opgeruimd te zijn, rekening houdend met de mogelijkheid voor Nova Energy de nodige stellingen, kranen en ladders te plaatsen hiermee de nodige bewegingen uit te voeren. Desgevallend vraagt de klant het nodige parkeerverbod aan bij de desbetreffende instanties. Bij gebreke aan deze voorwaarden heeft Nova Energy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, achteraan het orderboek te plaatsen dan wel te beëindigen en is de klant – opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zoals voorzien in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.  Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden langer dan 15 minuten zullen worden aangerekend aan de klant aan een forfaitair bedrag van 25€ per aangevatte 15 minuten en 2€ per kilometer. 

13  Bij ondertekening van de offerte bevestigt de klant expliciet dat de desbetreffende daken en/of andere steunpunten voor de te plaatsen zonnepanelen en/of andere onderdelen voldoende stabiel zijn teneinde de nodige panelen en/of andere onderdelen te dragen. Nova Energy kan nooit verantwoordelijk zijn, noch voor de uitvoering van enige stabiliteitsstudie noch voor enige gebrek in de stabiliteit van de daken of andere dragende oppervlakken. 

14  De klant is verantwoordelijk voor de conformiteit van de elektrische installatie waarop de te plaatsen panelen worden aangesloten, met name: – de aardingsweerstand dient 30 ohm of lager te zijn; – er dient een aardingsonderbreker aanwezig te zijn; – zowel de verbinding tussen zekeringskast en aardingsonderbreker als tussen aardingsonderbreker en aarding dient uitgevoerd te zijn met een geel-groene aardingskabel met 16 mm² doorsnede; – de differentieel dient van het type A te zijn met een gevoeligheid van 300mA; – de gebruikte kabelsectie in de zekeringskast van de klant dient conform AREI te zijn. De nodige aanpassingen om de elektrische installatie van de klant conform te maken dienen te gebeuren alvorens de aanvang van de werken door Nova Energy. Deze aanpassingen dienen te worden uitgevoerd door een daarvoor erkend en bevoegd persoon. 

15  De klant bevestigt dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de panelen en/of andere onderdelen worden geplaatst. De klant zal in geval van twijfel een labotest laten uitvoeren. De verkoper is gerechtigd de uitvoering van de koop op te schorten als aanwezigheid van asbest blijkt of wordt vermoed.

Omvang van de bestelling

16  De klant is jegens Nova Energy aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen , aangestelden of onderaannemers en hun materialen zowel ingevolge zijn eigen fout als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal Nova Energy ter zake in dezelfde integraal vrijwaren voor aanspraken van derden.  Nova Energy is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal , het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard dan ook , met het oog op hun aanpassing , verbouwing , restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf , alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan.

De klant is jegens Nova Energy en via integrale vrijwaring van Nova Energy jegens derden , aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan Nova Energy door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard dan ook.

17  Indien de aansprakelijkheid van Nova Energy toch in het gedrang zou worden gebracht zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot een vermindering van de prijs of in voorkomend geval en maximaal tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling , welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking.

Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.

18  De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken, ook voor brand en stormschade.

19  Nova Energy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit het eventueel niet bekomen en /of afschaffen van subsidies , premies , groene stroom certificaten , etc .. die door overheidsinstanties worden verstrekt.

Nova Energy kan evenmin aansprakelijk worden gesteld worden voor schade voortvloeiend uit de eventuele weigering van toestemming van de netbeheerder om tot aansluiting op het net over te gaan. Nova Energy draagt eveneens geen aansprakelijkheid op basis van de leer van de burenhinder (artikel 544 B.Wb.), ook niet bij wijze van overdracht daarvan.

20  Nova Energy is niet aansprakelijk voor het al dan niet behalen van de verwachte rendementen aangezien de vooropgestelde rendementen  schattingen en gemiddelden zijn.

21  De klant dient steeds op te treden als goed huisvader over zijn installatie

( meter controle ,monitoring controle, controle of internetverbinding, onderhoud panelen, etc)  Bij verliezen voortvloeiend uit het gebrekkig onderhoud van de installatie, van eender welke aard,  kan Nova Energy niet aansprakelijk gesteld worden. 

Beëindiging

22  Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht , hetzij voor of tijdens de uitvoering van de werken, is steeds mogelijk . Hierbij zal de klant steeds gehouden zijn de reeds toegestane kosten en lasten , de reeds uitgevoerde werken samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 30 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de opdracht. In geval van bewezen onmacht in de zin van art. 1147 – 1148 B.W. zijn betrokken partijen ontslagen van het betalen van een verbrekingsvergoeding.

23  Bij verbreking of annulatie van de overeenkomst door Nova Energy of indien de overeenkomst door toedoen van Nova Energy wordt verbroken is de klant , voor zover deze een consument is , gerechtigd tot eenzelfde vergoeding. 

24  Onverminderd het recht op schadevergoeding is Nova Energy gerechtigd , naar haar goeddunken , ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten , ofwel de uitvoering te vorderen , ofwel de overeenkomst ten laste van de klant te ontbinden van rechtswege en zonder ingebrekestelling , door de loutere verzending van een aangetekende brief en zonder dat de klant daardoor gerechtigd is op enige  schadevergoeding , in volgende gevallen :

  • indien door toedoen van de klant of diens aangestelde de uitvoering van de overeenkomst met meer dan twee maanden geschorst wordt.
  • in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting  door de klant.
  • in geval van faillissement , gerechtelijke reorganisatie , w.c.o regeling , kennelijk onvermogen , staking van activiteiten van de klant alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant. 

Aanvaarding der werken

25  Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.  De waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken.

De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant.

26  Nova Energy is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie , maten en kleur door de fabrikant aangebracht , tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie , de maten, en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

27  Indien de in de offerte voorgestelde materialen onverwacht niet (meer) beschikbaar zijn zal Nova Energy, na toestemming van de klant,  een alternatieve oplossing voorstellen met een evenwaardige kostprijs en rendement. De klant heeft het recht om deze alternatieve oplossing te weigeren. Desgevallend zal Nova Energy overgaan tot de terugbetaling van het eventueel reeds betaalde voorschot, evenwel zonder dat dit de klant recht geeft op een bijkomende schuldvordering of vergoeding. 

28  Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit , als een zichtbaar of verborgen gebrek : lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van het goed , voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan gebruikte materialen.

 Oplevering

29  Indien geen oplevering werd voorzien , zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen acht dagen vanaf de levering of uitvoering , gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken zowel wat de zichtbare als verborgen gebreken betreft.

30  Een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingskosten , voorschotten , facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in het hiernavolgende artikel , wordt aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.

31  De klant dient alle leveringen van Nova Energy grondig te (laten) controleren bij de in ontvangstname van de goederen c.q. onmiddellijk na de beëindiging van de levering en plaatsing. De onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het goed door de klant of diens gemachtigden wordt aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken. Bij vaststelling van enig gebrek, zichtbaar of verborgen, mogen de geleverde, geplaatste of herstelde delen niet gedemonteerd worden of enige handeling uitgevoerd buiten de vertegenwoordiger van Nova Energy. De materiële vaststelling van het voorwerp der klacht dient tegensprekelijk te gebeuren.

32  De klant stemt ermee in dat de omvormer aan de woning/gebouw wordt geplaatst en is ermee bekend dat deze een zoemend geluid kan maken. De omvormer dient te allen tijde vrijgehouden te worden zodat deze voldoende ventilatie heeft.

Indien de omvormer defect zou zijn door niet genoeg ventilatie of door externe omstandigheden dan valt dit buiten garantie.

Indien leverancier na initiële en werkende oplevering van bestelling , inclusief monitoring , door klant gevraagd wordt om een storing op te lossen , dan kan deze leverancier kosten in rekening brengen indien de oorzaak van de storing is gelegen in de componenten die niet geleverd zijn door leverancier. 

Tijdens en vlak na de werken dient een tekenbevoegd persoon aanwezig te zijn voor het tekenen van de aflevernota.

33  Als bij het aansluiten van monitoring blijkt dat de aansluiting bemoeilijkt is doordat het wachtwoord niet beschikbaar is,  dhcp niet actief is of modem/router andere moeilijkheden / beveiligingen heeft dan mag de leverancier klant zelf verantwoordelijkheid geven voor het voltooien van de aansluitingen van de monitoring.  Voor elke nieuwe configuratie van het internet met de omvormer,  bijvoorbeeld na veranderen wachtwoord , veranderen provider , etc. ) mag de leverancier een vergoeding vragen conform de markt.

34 De schatting van de duur van uitvoering bedraagt 1 tot 2 dagen voor residentiële installaties onder de 10kWp en 2 tot 10 dagen voor installaties boven de 10kWp tot 100kWp.

Garantie en Klachten

34  Teneinde geldig te zijn , moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van Nova Energy binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur , nota of kostenstaat of na uitvoering der werken. Na deze termijn wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn en dit tijdstip geldt dan ook als enige en definitieve oplevering.

De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. 

Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek en/of opname in de btw aangiftes.

Nova Energy zal enkel ter plaatse afstappen en service/onderhoud en enig welke andere interventie uitvoeren, zelfs indien ze valt onder de garantievoorschriften, wanneer het openstaand saldo door de klant niet geheel werd betaald. 

35  Nova Energy wijst de klant er op dat afhankelijk van het door hem aangekochte product, specifieke garantievoorwaarden, plaatsingsvoorwaarden ne productvoorwaarden zullen gelden, dewelke op hun beurt integraal deel uitmaken van de tussen partijen afgesloten overeenkomst. Deze specifieke voorwaarden dienen gelezen in het licht van de algemene verkoopsvoorwaarden. Bij eventuele strijdigheid hebben de specifieke voorwaarden voorrang op de algemene. In het algemeen gelden de garantievoorwaarden van Nova Energy specifien voor elk product en in het bijzonder de garantietermijnen vanaf factuurdatum. Verder zal geen garantie worden aanvaard: – voor gevolgschade aan personen en/of goederen en gederfde inkomsten of besparingen; –  indien de gebreken zijn ontstaan ten gevolge van verwaarlozing of slechte zorg door de gebruiker; – indien de schade een gevolg is van extreme weersomstandigheden; – indien de installatie door derden werd gewijzigd of door een niet-erkende installateur werd opgestart; – defecten op het distributienet. De wettelijke garantie bedraagt 2 jaar.

36  Nova Energy kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of verlies van inkomen die de koper zou leiden ten gevolge van (i) een wijziging of de afschaffing van het systeem van de groenestroomcertificaten, gerelateerde belastingvoordelen of andere fiscale gunstmaatregelen of (ii) enige andere overheidsmaatregel. Alle informatie die Nova Energy aan de klant hieromtrent dan wel in het kader  van de uitvoering van de opdracht meedeelt, is louter ten informatieve titel en bindt Nova Energy op generlei wijze. Uitsluitende de klant is verantwoordelijk om zich correct te informeren betreffende de gunstmaatregelen en hun modaliteiten die eventueel  toegekend kunnen worden bij de aankoop van de producten. 

37  De koper – consument geniet het voordeel van de wettelijke garantie conform art. 1649 bis tot en met 1649 octies B.W. Elk gebrek aan overeenstemming waarvan in bovenvermelde artikelen sprake, moet binnen een termijn van twee maanden, na kennisname van het gebrek, door de koper aan de verkoper worden medegedeeld.

38  Indien de klant bij een externe partij een financiering wenst aan te gaan, dient de klant er voor te zorgen dat de modaliteiten hieromtrent stroken met de afspraken die de klant met Nova Energy heeft gemaakt. Nova Energy zal de gemaakte afspraken en algemene verkoopsvoorwaarden niet aanpassen in functie van de financiering van de klant. 

Eigendomsvoorbehoud

39  Alle goederen, materialen en benodigdheden alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van Nova Energy tot aan de integrale betaling van onze facturen. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen , goederen of materialen van Nova Energy slechts een onderdeel uitmaken van een groter geheel waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan Nova Energy zou toebehoren.

De klant staat wel vanaf de levering van de goederen op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

Betalingsmodaliteiten 

40  Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  Nova Energy behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot en/of een andersoortige op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden. De B.T.W en alle andere belastingen , taksen , heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.

 41  Indien de klant nalaat het overeengekomen bedrag te betalen binnen de voormelde termijn , is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar , ook de bedragen die op dat moment nog niet vervallen zouden zijn.

42  Wanneer Nova Energy en de klant elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn met betrekking tot opeisbare schuldvorderingen , dan heeft Nova Energy ,ongeacht de aard van de schuldvorderingen of de hoedanigheid van de klant , op elk ogenblik het recht om over te gaan tot compensatie , zelfs bij of na beslag ,een insolventieprocedure of samenloop met schuldeisers. Nova Energy bezit dit recht zowel met betrekking tot schuldvorderingen van dezelfde soort als met betrekking tot schuldvorderingen van een andere soort.

 Laattijdige betalingen

43  Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft , zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook , en zoals voorzien in de wet van 2 Augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, een verwijlinterest verschuldigd zijn met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 Euro

44  Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen , en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.

Verwerking van persoonsgegevens

45  Wij verzamelen en verwerken de identiteit en contactgegevens die wij ontvangen van de opdrachtgever zelf , zijn personeel , medewerkers , aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst , het klantenbeheer,  de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele en commerciële informatie.

46  De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst , het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van Nova Energy. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail ( zoals een nieuwsbrief of uitnodigen voor events) , geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrij toestemming aan onze firma om zijn persoonsgegevens te gebruiken.

47  De verwerkingsverantwoordelijke is Nova Energy , met maatschappelijke zetel te s Gravenmolenstraat 10, 1850 Grimbergen en gekend onder het ondernemingsnummer BE 0751.945.285. De vermelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan onze firma bezorgt en verbindt zich toe de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan Nova Energy heeft overgemaakt , evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van onze firma en zijn personeel , medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.

De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage , verbetering,  wissing en bezwaar.  Voor verdere toelichting verwijst onze firma uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring , zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website www.novaEnergy.be . De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.

Geldigheid

48  Indien één van de clausules opgenomen in deze algemene voorwaarden geheel of  gedeeltelijk nietig of afdwingbaar zou worden verklaard , zal deze clausule geacht worden geen deel uit te maken van deze algemene voorwaarden.

Dit doet op geen enkele wijze afbreuk aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige clausules. In voorkomend geval zullen partijen besprekingen met elkaar aanknopen teneinde de ongeldige, nietige of niet afdwingbare verbintenis zowel qua inhoud als qua bedoeling te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis die qua gevolgen zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke verbintenis.

49  Elk geval van betwisting tussen partijen valt onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Bijkomende nota’s

Artikel 1793 B.W. houdt een specifieke bescherming in voor de bouwheer tegen latere prijsverhogingen. Het artikel stelt : “ Wanneer een architect of een aannemer het oprichten van een gebouw op zich heeft genomen tegen vaste prijs, volgens een met de eigenaar van de grond vastgelegd en overeengekomen plan, kan hij geen vermeerdering van de prijs vorderen, noch onder voorwendsel van vermeerdering van de arbeidslonen of van de bouwstoffen, noch onder voorwendsel van verandering of vergrotingen die in het plan zijn aangebracht, tenzij voor die veranderingen of vergrotingen schriftelijke toestemming is verleend, en de prijs ervan met de eigenaar is overeengekomen.”

 Vanaf 1 juli 2016 moet er voor elke zonnepaneel een recyclagebijdrage van 2€ per paneel worden betaald. In de offertes van Nova Energy is deze recyclagebijdrage automatisch inbegrepen. 

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Bijzondere voorwaarden, aanvullling op de Algemene Voorwaarden van Nova Energy BV: garanties bij het plaatsen van zonnepanelen.

Art 1° Soorten garantie: De verschillende soorten garanties van een zonnepanelensysteem geplaatst door Nova Energy  zijn: Productgarantie;  Vermogensgarantie;  Garantie op de omvormer en Garantie op de installatie; 

Art 2° Productgarantie: De productgarantie wordt door de fabrikant van de zonnepanelen uitgegeven en biedt dekking op productiefouten, defecten, roest of tegenvallend rendement. In het geval van de installatie ban glas-glas panelen bedraagt deze productgarantie 30 jaar, in het geval van glas-foliepanelen 15 jaar of 25 jaar. Nova Energy verwijst in deze naar de productfiche die de klant meegeleverd krijgt bij de offerte. De termijn vermeld op deze productfiche prevaleert op de clausules in deze Aanvullende voorwaarden.

Art 3° Vermogensgarantie: De vermogensgarantie wordt door de fabrikant van de zonnepanelen uitgegeven en biedt dekking tegen het teruglopen van het nominale vermogen geproduceerd door de panelen.In het geval van de installatie ban glas-glas panelen bedraagt deze vermogensgarantie 30 jaar op 87% van het nominale vermogen, in het geval van glas-foliepanelen 25 jaar op 84% van het nominale vermogen. Nova Energy verwijst in deze naar de productfiche die de klant meegeleverd krijgt bij de offerte. De termijn vermeld op deze productfiche prevaleert op de clausules in deze Aanvullende voorwaarden.

Art 4° Garantie op de omvormer: de garantie op de omvormer wordt door de fabrikant van de omvormer uitgegeven en bevat een fabrieksgarantie van 5  jaar. Deze garantie is in sommige gevallen mogelijks verlengbaar, tegen vergoeding,  met een gelijke periode indien de omvormer geregistreerd is binnen de 12 maanden na installatie. Nova Energy verwijst in deze naar de productfiche die de klant meegeleverd krijgt bij de offerte De garantie biedt geen dekking op overbelasting van de omvormer, blikseminslag, foutieve installatie of onvoldoende ventilatie. 

Art 5° Garantie op de installatie:  Installatiegarantie of montage-garantie is de garantie dat het werk – de installatie en aankoppeling van de zonnepanelen –  goed is uitgevoerd. Nova Energy garandeert de correcte installatie van de zonnepanelen voor een periode van 10 jaar. Nova Energy verplicht zich ertoe de werkzaamheden in het kader van de opdracht conform de in de branche geldende normen uit te voeren of uit te laten voeren. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Nova Energy het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. 

Art 6°   Koper verliest zijn aanspraak op garantie jegens Nova Energy, en is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Nova Energy tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

  1. De schade is ontstaan door koper ondeskundig is met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van het geleverde product en van strijdig gebruik van de installatie of een onderdeel daarvan door Koper; 
  2. De schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens Koper aan Nova Energy zijn verschaft en/of voorgeschreven; 
  3. De schade is ontstaan door eigenschappen van de ondergrond van de locatie of de locatie zelf waar de installatie of een onderdeel daarvan is geplaatst; 
  4. De schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens Koper aan Nova Energy
  5. De schade is ontstaan doordat Koper zelf of een derde in opdracht van Koper reparaties of andere werkzaamheden aan de Installatie of een onderdeel daarvan heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nova Energy; 
  6. De schade is ontstaan door uitgevoerde noodreparaties door derden.